Donnerstag, 25. Juli 2013

فشار بر زندانی سياسی ماشالله حائری

دژخيمان رژيم آخوندی زندانی سياسی ماشالله حائری از بستگان مجاهدان اشرفی را که از مدتی پيش در زندان اوين محبوس می باشد، به بهانه انتقال به بيمارستان؛ به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. اين اقدام در شرايطی صورت می گيرد که وسايل شخصی اين زندانی سياسی هم چنان در زندان اوين نگه داشته شده است.