Donnerstag, 25. Juli 2013

فشار بر زندانيان زندان کارون اهواز

دژخيمان رژيم آخوندی در زندان کارون اهواز، تلفن زندانيان سياسی را قطع کرده اند. علاوه بر اين، دژخيمان برای افزايش فشار بر زندانيان، در گرمای بالای 50درجه مانع از راه اندازی هرنوع سيسم خنک کنندگی در زندان می شوند.