Samstag, 10. August 2013

جان دو زنداني سياسي در خطر است

زنداني سياسي، ابوالفضل عابديني، كه از 13روز پيش در اعتراض به تبعيدش به زندان اهواز دست به اعتصاب غذا زده، در وضعيت وخيمي به سر مي برد. او پس از آن كه در مورد وجود علائم شكنجه بر بدن ستار بهشتي و وضعيت وخيم او در شب قبل از شهادتش در دادگاه شهادت داد، از اوين به زندان اهواز كه يك تبعيدگاه با شرايطي بسيار دشوار است، منتقل كردند.
عابديني در سال89 بازداشت شد و بيدادگاههاي رژيم او را بدون برخورداري از كمترين روند عادلانه قضايي به اتهام ارتباط با دول متخاصم، فعالیتهای حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱2 سال حبس تعزیری محكوم كردند. رژيم آخوندي براي تشديد فشار بر عابديني او را در ميان زندانيان عادي حبس كرده است.
ستار بهشتي كه به خاطر نوشتن مقالاتي عليه رژيم در آبان90 بازداشت شد، شب قبل از شهادتش در وضعيتي تكاندهنده و با بدني كه بر اثر شدت شكنجه له شده بود به بند350 زندان اوين منتقل شد و شب را در كنار زندانيان اين بند از جمله ابوالفضل عابديني گذراند. ستار صرفاً چهار روز بعد از دستگيريش در زير شكنجه به شهادت رسيد.
از سوي ديگر وضعیت جسمی زنداني سياسي رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه نيز رو به وخامت نهاده است. رژيم آخوندي از رسيدگي به اين زنداني سياسي كه حتي قادر به راه رفتن و انجام كارهاي شخصي خود نيست، خودداري مي كند.
عوامل اطلاعاتي آخوندها رضا شهابي را به خاطر دفاع از حقوق كارگران در خرداد ماه 89 از محل كارش ربودند. او براي اعترافهاي اجباري در زندان اوين طي ششماه زير شديدترين شكنجه ها قرار گرفت كه بر اثر آن دچار آسيب ديدگي در نخاع و ضايعاتي در ناحيه کمر، كتف و گردن شد. رضا شهابي تاكنون بارها در اعتراض به عدم رسيدگي درماني، و اعمال فشارهاي دژخيمان، به اعتصاب غذا و اعتصاب دارو دست زده است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
18مرداد1392 (9 اوت2013)