Montag, 5. August 2013

اعضای کابينه روحانی از عناصر اصلی جنگ، سرکوب و ترور و فساد در سالهای گذشته هستند

شورای ملی مقاومت ايران

پورمحمدی، وزير دادگستری يکی از بالاترين مسئولان قتل عام 30هزار زندانی سياسی در سال 67

اعضای کابينه آخوندی روحانی که امروز به مجلس رژيم معرفی شدند همه از بالاترين مقامات رژيم در سه دهه گذشته هستند که بيشترين نقش را در جنگ، سرکوب و صدور تروريسم و بنيادگرايی داشته اند و هيچ کس خارج از کارگزاران رژيم آخوندی در 34سال گذشته در آنها ديده نمی شود. در اين کابينه حتی يک زن برای پست وزارت کانديدا نشده است.
هم چنانکه خانم رجوی از روز اول بعد از انتخابات تصريح کرده است هيچ گونه تغيير در ايران بدون آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان، آزادی احزاب، توقف دخالتهای تجاوزکارانه در سوريه و عراق و پايان دادن به پروژه دستيابی به بمب اتمی متصور نيست. 50روز پس از انتخابات روحانی در موقعيتهای مختلف به خوبی نشان داده است که نه می خواهد و نه می تواند هيچ تغييری در عرصه های فوق به وجود آورد. روحانی امروز به نخست وزير سوريه که برای شرکت در مراسم تحليف وی به تهران رفته بود گفت رژيم ملايان تحت هيچ فشاری از حمايت از دولت سوريه برای مقابله با بحران کنونی (بخوانيد با مردم سوريه) دست برنخواهد داشت.
سوابق برخی از وزرای پيشنهاد شده به شرح زير است:
آخوند پورمحمدی کانديدای وزارت دادگستري يکی از جنايتکارترين سردمداران رژيم است. او سالها معاون وزارت اطلاعات بود و از همين موضع عضو اصلی کميته سه نفره مرگ بود که بالاترين نقش را در قتل عام 30هزار زندانی سياسی در سال 67 به عهده داشت. او در سال 59، بعد از آغاز جنگ با عراق، خمينی او را به سمت دادستان انقلاب در خوزستان، هرمزگان و خراسان گمارد تا اعتراضات معلمان و دانش آموزان در بندرعباس را که بيش از يک سال تداوم داشت، سرکوب کند. کشتار هولناک 100تن از دانش آموزان16تا 18ساله و معلمان اخراجی بندرعباس از سوابق منتشر شده از اين جلاد بيرحم در همين ايام است. وی پس از آن به طور مستمر به عنوان دادستان انقلاب و نظامی در استانهای مختلف کشور به سرکوب مردم اشتغال يافت (58تا65). طی سالهای 66تا 78 در سمت معاون و جانشين وزارت اطلاعات بود.
پور محمدی در دوره 69تا 78 در سمت قائم مقام و رياست اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در ترورهای خارج کشوری رژيم، نقش ويژه يی ايفا کرد. طراح اصلی ترورها در اين دوران پورمحمدی بوده است و اجرای آن زير نظر سعيد امامی صورت می گرفته است.
پور محمدی دژخيم همچنين از عاملان قتلهای زنجيره يی است که حتی به اقوام خودش هم رحم نکرده و از جمله در قتل فجيع و سوزاندن جسد اشرف السادات برقعی همسر پسرعموی خودش دست داشته است (اسفند74).
او که از معتمدان و نزديکترين مقامهای رژيم به خامنه ای است در سال 81 به عنوان مشاور رياست دفتر و مديرگروه «سياسي– اجتماعی» خامنه ای منصوب شد و هم چنان از گردانندگان دفتر ويژه اطلاعات و امنيت خامنه ای بوده است. اطلاعات و امنيت در دفتر خامنه ای با کد 101، دارای 19 معاونت است که کد پرسنلی مصطفی پورمحمدی در اين سازمان 1223 است
در دوران وزارت فلاحيان مقابله با سيمای مقاومت و پخش پارازيت روی آن نيز به طور مستقيم زير نظر مصطفی پورمحمدی صورت می گرفت.
علی ربيعی، وزير کار و امور اجتماعی، در ابتدای روی کارآمدن خمينی به عضويت سپاه پاسداران درآمد و از همان ابتدا از فرماندهان واحد اطلاعات سپاه شد. او اولين مدير کل اداره اطلاعات آذربايجان غربی بود. سپس مدير کل واحد کارگری وزارت اطلاعات شد معاونت حقوقی پارلمانی وزارت اطلاعات را تا سال 1372 (1993) عهده دار بود.
علی ربيعی، متعاقباً در دروان خاتمی دبير اجرايی شورايعالی امنيت ملی شد و با حسن روحانی مسائل اطلاعاتی و امنيتی را دنبال می کرد. وی در دانشگاه وزارت اطلاعات موسوم به امام باقر استاد جنگ روانی بود. وی در پياده کردن طرحهای ضدکارگری نقش فعالی داشته است
آخوند سيد محمود علوی، وزير اطلاعات، در مجلس اول رژيم آخوندی مسئول مستقيم تنظيم قانون وزارت اطلاعات بود. او عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نماينده مجلس آخوندی در دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم بوده است. در سالهای ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبليغات ارگان جاسوسی و سرکوب موسوم به «عقيدتی- سياسی» در وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح را به عهده گرفته بود و در سالهای ۷۹ تا ۸۸ نيز رئيس سازمان «عقيدتی، سياسی» ارتش تحت امر آخوندها بود که نقش بسيار مهمی در سرکوب پرسنل مردمی ارتش ايفا کرد.
حميد چيت چيان، وزير نيرو، فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبريز و ديگر شهرهای استان آذربايجان در سالهای اول رژيم ملايان بود با تشکيل وزارت اطلاعات در سال 1363، چيت چيان به طور رسمی به استخدام اين وزارتخانه درآمد و با تداوم خدماتش در ارگانهای سرکوب مدارج ترقی را طی کرد..
عباس آخوندی، وزير مسکن، از اولين اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی، مسئول پشتيبانی جنگ بود که ميلياردها تومان سرمايه مردم ايران را برای شعله ور نگاهداشتن تنور جنگ هشت ساله رژيم با عراق به باد داد
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
13مرداد1392 (4 اوت2013)