Sonntag, 18. August 2013

اعتراضات در اصفهان، اهواز، مريوان، چهارمحال و بختياری، سنندج و بوشهر

اعتراض کارگران خشمگين شهر کرد
تجمع اعتراضی کشاورزان منطقه زيار اصفهان عليه سپاه پاسداران
اعتراض کارگران شهرداری اهواز
تجمع اعتراضی کارگران در سنندج
اعتصاب صاحبان کشتارگاههای مرغ در استان چهار محال و بختياری
اعتراض مردم مريوان به اخاذی رژيم آخوندی
تجمع اعتراضی مردم در استان بوشهر به آلودگی آب
تأييد حکم سنگسار يک زن و مرد، در زندان مرکزی تبريز
حمله دژخيمان به زندانيان زندان بندرعباس
جلوگيری از درمان 20زندانی سياسی در اوين
يورش به تجمعی در اصفهان و دستگيری 30جوان
کارگران خشمگين دو شرکت در شهر کرد، روز پنجشنبه هدايای اداره کار رژيم را در مقابل اين اداره به آتش کشيدند. بيش از 300تن از کارگران دو شرکت توليدی شهر کرد وقتی متوجه شدند برنجی که دريافت کردند بسيار بد بو و رنگش تيره است و از طرفی روغن ها نيز تاريخ مصرفشان گذشته، اين هدايا را در مقابل اداره کار روی هم انبار کردند و به آتش کشيدند. بوی روغن سوخته و برنج بد بويی که می سوخت باعث شد تا کارکنان اداره کار و ساير ادارات برای بيش از 2ساعت اداره خود را ترک کنند.

کشاورزان منطقه زيار اصفهان در اعتراض به بازداشت 12تن از کشاورزان در مقابل پاسگاه رژيم تجمع کردند. آنها خواستار آزادی فوری دستگير شدگان گرديدند که بامداد
روز جمعه در يورش مأموران امنيتی بازداشت شدند. کشاورزان منطقه زيار اصفهان بارها و آخرين بار روز دوشنبه 22مرداد در اعتراض به بی آبی و استفاده از چاههای عميق حفر شده توسط يک شرکت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل فرمانداری رژيم تجمع کرده بودند.

جمعی از مردم مريوان در مقابل اداره مخابرات در اين شهر تجمع کردند و به اخاذی رژيم از طريق افزايش قبضهای تلفن اعتراض کردند. رژيم غارتگر آخوندی قبض فيش تلفن شهروندان مريوانی سه برابر کرده است.

کارگران شهرداری منطقه يک اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل شهرداری رژيم در اين منطقه تجمع کردند. مأموران سرکوبگر نيروی انتظامی در محل مستقرشده و به تهديد کارگران پرداختند تا مانع گسترش اين حرکت اعتراضی شوند.

صاحبان کشتارگاههای مرغ در استان چهار محال و بختياری اعتصاب کردند. آنها به افزايش حاملهای انرژی و هزينه های توليد اعتراض و اعلام کردند قادر نيستند با اين کارمزد به شغلشان ادامه بدهند. مرغداران و فروشندگان مرغ زنده نيز با اين اعتصاب همراه هستند.

جمعی از کارگران اخراجی شرکت بانتا آبيدر در مقابل اداره کار رژيم در سنندج تجمع کردند و به پرداخت نشدن حق بيمه اعتراض کردند. نيروهای سرکوبگر به تجمع کنندگان يورش بردند و دو نفر را دستگير و به زندان منتقل کردند.

جمعی از مردم نخل تقی در استان بوشهر در مقابل فرمانداری رژيم در اين شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اين تجمع در اعتراض به آلودگی آب آشاميدنی صورت گرفت.
مأموران اطلاعاتی و امنيتی رژيم روز جمعه 25مرداد به جلسه يی در خيابان شفا در مبارکه اصفهان يورش بردند و با استفاده از گاز اشک آور به ضرب و شتم شرکت کنندگان پرداختند. در اين يورش 30تن بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گرديدند.
ديوان عالی رژيم آخوندی حکم سنگسار يک زن و مرد تأييد کرد. اين دو نفر، زهرا پورساعی و علی ساعی نام دارند و در زندان مرکزی تبريز محبوس می باشند. آنها در سال ۱۳۹۱ در دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی به سنگسار محکوم شدند. تأييد اين حکم توسط ديوان عالی رژيم نگرانی از اجرای اين حکم ضدانسانی را افزايش داده است

دژخيمان رژيم آخوندی از درمان 20تن از زندانيان سياسی اوين جلوگيری به عمل می آورند تا به اين وسيله آنان را زجرکش کنند. اين 20زندانی که از سالهای 88 به بعد اکثراً به حبس های بالای 5تا10سال محکوم شده اند طی ساليان بر اثر حبس و شکنجه و عدم درمان به بيماريهای مختلف دچار شده اند.

اسامی اين زندانيان سياسی عبارتند از: سيد محمد ابراهيمی، حميدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، حسين زرينی، رضا شهابی، بهنام ابراهيم زاده، سعيد عابدينی، فرزاد روحی، اسداله اسدی، محمد داوری، غلامرضا حسينی داود اسدی، سعيد مدنی، ابراهيم بابايی، نادر جانی، وحيد روح بخش، پژمان عبدالحسن زاده، هانی يازرلو، علی علايی و علی اصغر محموديان

دژخيمان رژيم آخوندی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بندهای ۲ و ۸ زندان مرکزی بندرعباس وحشيانه يورش بردند. در اين يورش، زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و وسايل شخصی آنها تخريب يا توسط گارد زندان به سرقت رفت،

7زندانی که حدود 2سال است در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان نگهداری می شوند، با خطر اعدام روبه رو می باشند. آنها به اتهام کشتن يکی از مزدوران بسيجی بازداشت شدند و زير شکنجه های شديد مجبور به اعتراف شدند. اسامی اين زندانيان عبارتند از مولوی فتحی، محمد نقشبندی، ملک محمد آباديان، نظام الدين ملازاده، جبار آباديان، هادی آباديان، جواد آباديان و گل محمد بليده ای.