Donnerstag, 4. Juli 2013

6اعدام جمعي جنايتكارانه در بم

دژخيمان خامنه اي سحرگاه امروز 6 زنداني را در زندان بم به دار آويختند.
اين اعدامهاي وحشيانه به دنبال بيرون آمدن اسم آخوند روحاني از صندوق نمايش انتخابات، با شدت بيشتري در شهرهاي مختلف كشور براي ايجاد رعب و وحشت به اجرا در ميآيند.
خبرگزاري حكومتي فارس ـ 13تير92