Donnerstag, 7. Februar 2013

اصلاح طلبان حکومتی: ولایت فقیه ارزش متعالی و میراث با شکوه امام است

در نامه نگاری با عسگراودلای رئیس حزب غارتگران مؤتلفه، شماری از سران اصلاح طلبان حکومتی فرصت را برای مجیزگویی از ولایت فقیه غنیمت شمرده اند.

در یک نامه که سومین نامه گروهی از سران اصلاح طلبان حکومتی به عسگراولادی است، آنها تصریح می کنند که وقتی می گوییم « به اجرای بدون تنازل قانون اساسی پایبند هستم به ولایت فقیه نیز که یکی از ارکان این قانون است پایبندی داریم».(ایلنا ۱۸ بهمن)
این نامه توسط ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، سعید لیلاز، محمدجواد حق شناس، مسعود سلطانی فر، سید رضا نوروززاده، اسماعیل دوستی به حبیب الله عسگراولادی نوشته شده است.
نویسندگان این نامه که در حقیقت عرضحالی است به خود ولی فقیه، مراتب اطاعت خود را یادآوری می کنند:« کدامیک به نظر شما پایبندی و تعهد بیشتری به قانون اساسی دارند؟آنکه ادعای ولایتش گوش فلک را کر کرده بود … یا آنکه به احترام حکم حکومتی جور مخالفت برخی از همفکرانش در مجلس ششم را به جان خریده بود؟ آنکه در مقام ریاست جمهوری علیرغم عدم اعتقاد به برگزاری انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی تن به خواست رهبری داد یا آن که به بهانه مخالفت با ابقای وزیرش یازده روز به حالت قهر در خانه نشست؟ ».

اصلاح طلبان قلابی می نویسند:«در باره ولایت فقیه نظر ما را خواسته اید.مثل آنکه یادتان رفته بنیانگزار ولایت فقیه چه کسی بوده است؟ حتماٌ رابطه معنوی و عملی جریان فکری ما با آن رهبر کبیر را به خاطر دارید.… ولایت فقیه ارزش متعالی و میراث با شکوه امام است».
نویسندگان در نامه خود هم چنین مرزبندی قاطع خود با جریان برانداز و قیام های سال ۸۸ را نیز یادآوی کرده اند.